ทันตแพทย์คลินิก We Dent

ทพ.วุฒิ เกียรติวงศ์ (หมอวุฒิ) : ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรชั้นสูง   สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์สภา

ความชำนาญ

ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันติดแน่นโลหะ จัดฟันติดแน่นเซรามิคใส จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

ทพ.วุฒิ เกียรติวงศ์ (หมอวุฒิ) : ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรชั้นสูง   สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์สภา

ความชำนาญ

ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันติดแน่นโลหะ จัดฟันติดแน่นเซรามิคใส จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

ทพญ.ชยาภรณ์ ศิรินิมิตผล (หมอเนม) : ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) ทันตแพทย์สภา

ความชำนาญ

รักษารากฟัน

ทพญ.ชยาภรณ์ ศิรินิมิตผล (หมอเนม) : ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) ทันตแพทย์สภา

ความชำนาญ

รักษารากฟัน

ทพ.พงศกร ประเสริฐธรรม (หมอแบงค์) : ทันตแพทย์ด้านทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(ด้านทันตกรรมรากเทียม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

ทันตกรรมรากเทียม

ทพ.พงศกร ประเสริฐธรรม (หมอแบงค์) : ทันตแพทย์ด้านทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(ด้านทันตกรรมรากเทียม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

ทันตกรรมรากเทียม

ทพญ.พิมพา จันทร (หมอเมย์) : ทันตแพทย์ด้านทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ

ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน  ขูดหินปูน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

ทพญ.พิมพา จันทร (หมอเมย์) : ทันตแพทย์ด้านทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ

ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน  ขูดหินปูน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

ทพญ.สายใจ เลิศวัฒนชัย (หมอใจ) : ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
(ครอบฟัน ใส่ฟัน)

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ

ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน  ขูดหินปูน  ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์ ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.สายใจ เลิศวัฒนชัย (หมอใจ) : ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ (ครอบฟัน ใส่ฟัน)

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ

ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน  ขูดหินปูน  ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์ ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.รุจิรักษ์ นาเมือง (หมออ้อม) : ทันตแพทย์ทั่วไป/ทันตกรรมประดิษฐ์

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความชำนาญ

ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน  ขูดหินปูน  ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน เดือยฟัน ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.รุจิรักษ์ นาเมือง (หมออ้อม) : ทันตแพทย์ทั่วไป/ทันตกรรมประดิษฐ์

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความชำนาญ

ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน  ขูดหินปูน  ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน เดือยฟัน ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.ชญานี​ ประคองสันติกุล (หมอกิ๊บ) : ทันตแพทย์ด้านทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความชำนาญ

ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน  ขูดหินปูน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

ทพญ.ชญานี​ ประคองสันติกุล (หมอกิ๊บ) : ทันตแพทย์ด้านทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความชำนาญ

ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน  ขูดหินปูน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

ทพญ.ศศิอร วิทยาโกมล (หมอแอน) : ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ (ครอบฟัน ใส่ฟัน)

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ

ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์ ทันตกรรมเพื่อความงาม

คุณหมอแอนคลินิกวีเดนท์
คุณหมอแอนคลินิกวีเดนท์

ทพญ.ศศิอร วิทยาโกมล (หมอแอน) : ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
(ครอบฟัน ใส่ฟัน)

วุฒิการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ

ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์ ทันตกรรมเพื่อความงาม